ALGEMENE VOORWAARDEN

Start cursusjaar en vakantieregeling

Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni. Instrumentale lessen worden gegeven volgens afspraak tussen docent en cursist. Stichting MOL hanteert de schoolvakanties van het basisonderwijs Regio Midden als richtlijn voor het bepalen van het vakantierooster dat zij publiceert op haar internetpagina.

Instrumentale en vocale lessen

Aan deze lessen is een minimumleeftijd en -niveau verbonden, afhankelijk van het instrument en in overleg met de docent. De docent deelt de cursisten in op basis van niveau. Het is niet mogelijk in de loop van het schooljaar te wijzigen van cursus anders dan op verzoek van de docent, die dat doet in overleg met de cursist.
De cursist kan een bij hem of haar passende cursusvorm kiezen die gepubliceerd staan op de internetpagina onder lesaanbod. Voor de 10 en 15 lessenkaart kan worden ingeschreven in overleg met de docent. Voor aanvang van de cursus wordt u ingedeeld bij een docent, met wie u lesafspraken maakt. Indien uw voorkeur uitgaat naar een instrument, dat niet in het cursusprogramma is genoemd, verzoeken wij u contact op te nemen met de Stichting MOL en uw wens kenbaar te maken. De Stichting zal dan in overleg met u bekijken of uw wens kan worden ingewilligd.

Inschrijving

Als cursist van de Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en omstreken (Stichting MOL) kunnen zich inschrijven zij die meerderjarig zijn. Minderjarigen en handelingsonbekwame meerderjarigen dienen een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te overleggen. Deze schriftelijke toestemming kan blijken door (mede)ondertekening van het inschrijfformulier. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Inschrijving voor jaarcursussen (30 lessen) is mogelijk tot 1 oktober van het cursusjaar. Voor de 10 lessenkaart is de sluitingsdatum voor inschrijving 1 april. Voor de 15 lessenkaart is dit 1 maart. Voor korte cursussen (is 5 lessen) kan inschrijving gedurende het gehele cursusjaar plaatsvinden. Bij jaarcursussen geldt de inschrijving voor het gehele cursusjaar waarin deze inschrijving is gedaan, of bij plaatsing na aanvang van het cursusjaar, voor het resterende deel daarvan. De inschrijving voor een cursusjaar voor individueel- en groepsonderwijs is geldig totdat u uw cursus heeft afgerond. Deelname houdt in dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
Inschrijving voor lessen en cursussen is alleen mogelijk via een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving via e-mail. De inschrijving is definitief na ontvangst van uw betaling van de verschuldigde lesgelden (bij betaling in termijnen de eerste termijn). Zie ook onder Plaatsing.

Bereikbaarheid

Wij verzoeken u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (zoals verhuizing of wijziging e-mail adres of telefoonnummer) zo snel mogelijk aan de administratie (administratie@muziekonderwijs-leiderdorp.nl) door te geven.

Tarieven

Zie Tarieven.

Betaling

Bij inschrijving verplicht u zich het cursusgeld per automatische incasso te betalen. Met deze betaalmethode is gespreide betaling mogelijk: bedragen boven € 250 mogen, indien u kiest voor automatische incasso, in 3 gelijke termijnen betaald worden (elke termijn 1/3 van het totaalbedrag), vóór 15 oktober vóór 15 januari en vóór 15 april. Wanneer u de machtiging op het inschrijfformulier heeft ondertekend, wordt het lesgeld automatisch afgeschreven op de genoemde vervaldata. Een getekende machtiging geldt tot wederopzegging. U kunt de machtiging intrekken door een briefje te schrijven/mail te sturen aan de administratie (administratie@muziekonderwijs-leiderdorp.nl). Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u uw bank opdracht geven het bedrag terug te boeken op uw rekening. Dit wel binnen dertig dagen na afschrijvingsdatum gebeuren.
Bij te late betaling is de betalingsplichtige wettelijke rente en eventuele incassokosten verschuldigd. Indien de betalingsplichtige in gebreke blijft, kan de cursist de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Alle kosten die de Stichting MOL moet maken ingeval de cursist zijn betalingsverplichting niet nakomt, zijn voor rekening van die cursist.

Plaatsing

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Plaatsing blijft altijd afhankelijk van voldoende belangstelling, beschikbaarheid locatie en docent. De beslissing over plaatsing berust bij de docent in overleg met het Stichtingsbestuur. Cursisten ontvangen per e-mail bericht over plaatsing, docent, lesdag en – tijdstip en leslocatie.
Hoewel vroeg inschrijven de kans op plaatsing vergroot, biedt dit geen garantie. Plaatsing blijft altijd afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden. Cursisten die reeds bij de Stichting MOL lessen volgen, maar die hun lessen willen voortzetten bij een andere docent, in een andere vestiging of in een andere muziekrichting, krijgen bij plaatsing voorrang op nieuwe aanmeldingen. Cursisten die vanuit een basiscursus willen doorstromen naar instrumentale les, krijgen bij plaatsing voorrang op nieuwe aanmeldingen. Let op: voorrang bij plaatsing betekent geen plaatsingsgarantie!
Cursisten die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende cursist door de Stichting MOL benaderd.

Restitutie

Uitsluitend in geval van verhuizing naar buiten de regio (aantonen d.m.v. een uitschrijvingsbewijs) of door langdurige ziekte (aantonen d.m.v. een doktersverklaring) waardoor het redelijkerwijs niet mee mogelijk is de lessen te volgen kan lesgeldrestitutie plaatsvinden. Dit is ter beoordeling aan het Stichtingsbestuur. Deze dient tijdig en schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Mocht lesgeldrestitutie worden toegekend, dan vindt deze plaats voor de nog resterende lessen onder aftrek van maximaal € 60 administratiekosten.
Overige restitutie van het inschrijfgeld en / of administratiekosten is niet mogelijk.

Uitschrijven

Jaarcursus
De cursisten in het individueel- en groepsonderwijs die de lessen in het volgend cursusjaar niet voort willen zetten dienen dit voor 1 juni schriftelijk kenbaar te maken. De cursisten die na 1 juni uitschrijven wordt € 60 in rekening gebracht. Na 1 september is het niet meer mogelijk om uit te schrijven en bent u uw eerste cursusjaar het gehele lesgeld verschuldigd. Voor uw tweede en volgende cursusjaar geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand, dit betreft alleen jaarcursussen (30 lessen). Voor de overige cursussen bent u bij opzegging na 1 september het volledige lesgeld verschuldigd.
De opzegging dient schriftelijk aan het Stichtingsbestuur (info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl) te worden medegedeeld.
Een verzoek tot tussentijdse beëindiging van de inschrijving dient schriftelijk bij het Stichtingsbestuur te worden ingediend. Wanneer de inschrijving tussentijds eindigt, blijft desalniettemin het cursusgeld voor het geheel verschuldigd, tenzij de cursist aannemelijk maakt dat sprake is van overmacht. In dat geval zal het het Stichtingsbestuur het resterende cursusgeld onder aftrek van € 60 administratiekosten restitueren.

Mutatie

Een verzoek tot mutatie (bijvoorbeeld ander instrument of lesduur) dient schriftelijk bij het Stichtingsbestuur te worden ingediend. Het Stichtingsbestuur beslist over een dergelijk verzoek. De beslissing over het verzoek zelf, alsmede de eventuele gevolgen voor het verschuldigde cursusgeld, worden zo spoedig mogelijk aan de cursist meegedeeld.

Locaties

De lessen worden verzorgd op diverse locaties te Leiderdorp, Roelofarendsveen en Zoeterwoude

Instrumenten

Cursisten dienen zelf over een instrument te beschikken. De docenten geven u graag advies over de aanschaf van een instrument. Nadere informatie over de mogelijkheden om instrumenten te huren kunt u bij de administratie opvragen.

Leermiddelen

De aanschaf van bladmuziek en andere studiebehoeften zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. De docent zal de cursist hierin kunnen adviseren.

Proeflessen

Indien de cursist een nieuw instrument wilt gaan beoefenen dan wel in het algemeen met muziekbeoefening aan de slag wil gaan biedt de Stichting MOL de mogelijkheid van 1 gratis proefles aan.

Lesuitval

Indien de docent (door ziekte of een andere belangrijke reden) verhinderd is om les te geven, worden lessen die als gevolg van de verhindering van de docent geen doorgang kunnen vinden, op een door de docent nader te bepalen tijdstip (gedurende het lopende cursusjaar) ingehaald. Lukt dit niet dan zal de Stichting MOL proberen een vervanger te regelen.

De Stichting MOL en/of de docent brengt u op de hoogte van het uitvallen van lessen via e-mail. Wanneer door oorzaken vanuit de Stichting MOL gedurende het cursusjaar niet de afgesproken lessen gegeven kunnen worden wordt het lesgeld naar rato van de niet gegeven lessen, onder aftrek van maximaal € 60 administratiekosten, gerestitueerd aan de cursist.

Roosterwijzigingen

Gedurende het cursusjaar kunnen roosterwijzigingen voorkomen.

Verzuim Cursist

Bij verzuim van de cursist, om welke reden dan ook, vervalt de les. Op de docent en de Stichting MOL rust geen verplichting tot het inhalen van deze lessen.

Aansprakelijkheid

Stichting MOL vervult een intermediaire rol tussen docent en cursist en verplicht zich tot een maximale inspanning om de door haar georganiseerde cursussen en evenementen uit te voeren. Stichting MOL is echter nimmer verantwoordelijk te stellen voor het in gebreke blijven van de docent, locatie en daaruit voortvloeiende consequenties voor kwaliteit of continuïteit, financiële of emotionele gevolgschade. De Stichting MOL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemding van en beschadiging aan persoonlijke bezittingen van cursisten.

Spreekuur Stichtingsbestuur

Indien u één van de Stichtingsbestuursleden wilt spreken, kunt u hiervoor per e-mail een afspraak maken. Stuur hiertoe een e-mail naar info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl, onder vermelding van het onderwerp dat u wilt bespreken.

Portretrecht

De Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en omstreken laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist, of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. Stichting MOL zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.
Leiderdorp, augustus 2012

^