Algemene inkoopvoorwaarden

Art. 1 Definities
Art. 2 Toepasselijkheid en afwijkingen
Art. 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
Art. 4 Wijzigingen in de te leveren prestaties
Art. 5 Vervanging van met de prestatie belaste personen
Art. 6 Algemene verplichtingen van Stichting MOL
Art. 7 Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer
Art. 8 Optreden van de opdrachtnemer als gemachtigde
Art. 9 Samenwerking met derden
Art. 10 Aanwijzen contactpersoon of instellen begeleidingscommissie
Art. 11 Acceptatie en kwaliteitscontrole
Art. 12 Vergoeding
Art. 13 Facturering en recht op betaling
Art. 14 Cessie en verrekening
Art. 15 Voorschot betaling
Art. 16 Eigendom van geleverde zaken
Art. 17 Eigendom van hulpmiddelen
Art. 18 Intellectuele eigendom
Art. 19 Overgang van risico
Art. 20 Levering, verpakking en verzekering van zaken
Art. 21 Vertraging bij het uitvoeren van de overeenkomst
Art. 22 Milieugevaarlijke stoffen
Art. 23 Ongehinderde voortgang werkzaamheden tijdens uitvoering overeenkomst
Art. 24 Garantie
Art. 25 Ontbinding van de overeenkomst door Stichting MOL
Art. 26 Ontbinding wegens faillissement of surseance van betaling etc.
Art. 27 Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtnemer
Art. 28 Onderbreking van de uitvoering van de overeenkomst
Art. 29 Aansprakelijkheid voor schade wegens niet nakomen overeenkomst
Art. 38 Toepasselijk recht
Art. 30 Aansprakelijkheid voor schade tijdens de uitvoering van de overeenkomst
Art. 31 Boete en rente
Art. 32 Overmacht
Art. 33 Personeel
Art. 34 Vervolgopdracht
Art. 35 Verzekeringen
Art. 37 Geheimhouding
Art. 38 Toepasselijk recht
Art. 39 Bevoegde rechter
Art. 40 Slotbepalingen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting MOL

Artikel 1 Definities

 1. Stichting MOL: Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en omstreken, ingeschreven onder nummer 28106111 bij de Kamer van Koophandel te Leiden.
 1. Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van Stichting MOL.
 2. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen de Stichting MOL en de opdrachtnemer tot het leveren van producten, diensten en werken dan wel een combinatie daarvan.
 3. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden die door een verwijzing in een overeenkomst daarvan onlosmakelijk deel uitmaken en daardoor van toepassing zijn op die overeenkomst, tenzij Stichting MOL en opdrachtnemer uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 4. Bijlage: het aanhangsel dan wel de aanhangsels bij een overeenkomst, die daar, tenzij in de overeenkomst anders wordt vermeld, onlosmakelijk deel van uitmaken.
 5. Derden: partijen die niet bij de overeenkomst zijn betrokken.
 6. Informatiedragers: papieren en elektronisch verzonden documenten en/of dragers van digitale informatie, zoals diskettes, waarop de prestaties en/of resultaten van de opdrachtnemer aan Stichting MOL ter beschikking worden gesteld.
 7. Werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag of een wettelijk erkende feestdag.
 8. Werken: het product van (wegen)bouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.
 9. Prestatie: de levering van zaken en/of diensten waaronder begrepen de montage en/of installatie daarvan alsmede de aanneming van werk.
 10. Prijs: de vergoeding voor een prestatie exclusief BTW.
 11. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt naast de communicatie door middel van briefverkeer ook het gebruik van een telefax verstaan. Het gebruik van andere elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail valt hier slechts onder indien dit vooraf uitdrukkelijk door Stichting MOL is toegestaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid en afwijkingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij opdrachtnemers prestaties leveren aan Stichting MOL alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Stichting MOL en de opdrachtnemer.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien Stichting MOL daarmee heeft ingestemd en deze afwijking schriftelijk is vastgelegd in een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst. De afwijking geldt slechts voor de overeenkomst waarop deze afwijking betrekking heeft.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtnemer en/of derden onder welke noemer dan ook, wordt uitdrukkelijk verworpen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, de bijlage(n) en/of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Stichting MOL en opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.

2.5 Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd mochten zijn met de algemene voorwaarden dan is –tenzij anders is overeengekomen de hiërarchie als volgt: 1. de overeenkomst 2. de bijlage(n) 3. de algemene inkoopvoorwaarden Stichting MOL.

2.6 Bij strijd tussen wettelijke bepalingen en bepalingen uit de overeenkomst wordt uitsluitend de met de wet strijdige bepaling buiten toepassing gelaten en zal deze –indien partijen dat nodig achten- worden vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk ligt bij de bedoeling die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ogen hadden.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Aanvragen voor een offerte binden Stichting MOL niet en gelden altijd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Een offerte van een potentiële opdrachtnemer is voor de opdrachtnemer echter bindend en onherroepelijk, tenzij Stichting MOL er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de offerte juist was doordat er onmiskenbaar sprake is van een vergissing.

3.2 Een schriftelijk aanbod van een potentiële opdrachtnemer is onherroepelijk gedurende een termijn van zestig dagen nadat het Stichting MOL heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van Stichting MOL tot het doen van het aanbod een afwijkende termijn inhoudt. In het geval het een inschrijving betreft, vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit.

3.3 Stichting MOL kan aan een potentiële opdrachtnemer het gebruik van een bepaald formulier voor de opdrachtbevestiging en een termijn waarbinnen dit formulier retour moet zijn ontvangen, voorschrijven.

3.4 De overeenkomst is tot stand gekomen indien een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van de opdrachtnemer door Stichting MOL schriftelijk is aanvaard of hetgeen is overeengekomen door partijen schriftelijk is bevestigd. De schriftelijke bevestiging dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde persoon.

3.5 Hetgeen in lid 3 is bepaald, ontneemt partijen niet de bevoegdheid het bestaan van een overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.6 Bij afroepovereenkomsten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de schriftelijke opdracht voor een (deel)levering, binnen het kader van de afroepovereenkomst, door Stichting MOL verzonden.

Artikel 4 Wijzigingen in de te leveren prestaties

4.1 Stichting MOL is te allen tijde bevoegd in overleg met de opdrachtnemer de overeenkomst te wijzigen. Een wijziging in de overeenkomst, waaronder begrepen uitbreiding of inkrimping en/of de hoedanigheid van de reeds opgedragen prestaties komt eerst tot stand zodra Stichting MOL dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt en de opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.

4.2 Indien een wijziging zoals bedoeld in lid 1 naar het oordeel van de opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vergoeding en/of het tijdstip van levering van de prestatie, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Stichting MOL hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren.

4.3 Indien de gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Stichting MOL onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.

4.4 De voorgaande leden laten onverlet, dat partijen vooraf in de overeenkomst de omstandigheden vermelden die tot een aanpassing van de vergoeding kunnen leiden, alsmede de wijze waarop deze aanpassing plaatsvindt.

Artikel 5 Vervanging van met de prestatie belaste personen

5.1 Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting MOL niet gerechtigd om de personen, die zijn belast met de uitvoering van de prestatie tijdelijk of definitief te vervangen, tenzij hiervan wordt afgeweken in de overeenkomst. Indien Stichting MOL toestemming verleent, kunnen hier redelijke voorwaarden aan worden verbonden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging door de opdrachtnemer niet worden verhoogd. Stichting MOL kan toestemming slechts weigeren indien hiervoor redelijke gronden bestaan. De laatste zinsnede van artikel 9.3 is op de vervangende personen van overeenkomstige toepassing.

5.2 Wanneer Stichting MOL wenst dat andere dan de oorspronkelijke personen uitvoering geven aan de prestatie, omdat dit van belang is voor een goede uitvoering daarvan of het gedrag van een werknemer van de opdrachtnemer hiertoe aanleiding geeft, deelt Stichting MOL dit schriftelijk onder opgave van redenen, mee aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is verplicht om zo spoedig m ogelijk, doch uiterlijk binnen één werkdag, nadat Stichting MOL haar wens omtrent vervanging kenbaar heeft gemaakt, voor vervanging van het personeel zorg te dragen.

5.3 Bij vervanging van de in lid 1 en 2 genoemde personen, dienen de vervangende personen ten aanzien van deskundigheid, opleiding en ervaring tenminste gelijkwaardig te zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van Stichting MOL

6.1 Stichting MOL is gehouden om voor de totstandkoming van de overeenkomst de opdrachtnemer in het bezit te stellen van het meest recente exemplaar van onderhavige voorwaarden, tenzij Stichting MOL kan aantonen dat deze al eens zijn verstrekt.

6.2 Stichting MOL dient de opdrachtnemer tijdig die inlichtingen, gegevens en beslissingen te verstrekken die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 7 Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer

7.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten prestaties zullen voldoen aan de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties en dat deze volgens het overeengekomen tijdschema zullen worden uitgevoerd.

7.2 De opdrachtnemer voert de overeenkomst goed en zorgvuldig uit en behartigt daarbij de belangen van Stichting MOL naar beste weten en verricht uit de overeenkomst voortvloeiende prestaties naar beste kunnen en wetenschap. De opdrachtnemer neemt tijdig maatregelen teneinde te voorkomen dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of geschaad.

7.3 De opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst aan de toepassing van eigen vindingen geen voordelen ontlenen die niet bekend zijn bij Stichting MOL.

7.4 De opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit en integriteit van personen die namens de opdrachtnemer zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst.

7.5 De prestaties dienen binnen de overeengekomen termijn te worden uitgevoerd, tenzij de opdrachtnemer kan aantonen dat er sprake is van omstandigheden zoals bedoeld in artikel 32.

7.6 Indien in de overeenkomst een vast of maximaal bedrag is overeengekomen voor de uitvoering van de overeenkomst, dan zal de aanbieding van de opdrachtnemer aan de hand van de opdrachtbevestiging van Stichting MOL alsmede eventueel daaraan ten grondslag liggende ontwerpen en/of bestekken dusdanig dienen te worden opgesteld dat de overeenkomst daadwerkelijk kan worden uitgevoerd voor maximaal het bedrag dat bij de bepaling van de inhoud van de overeenkomst voor die uitvoering is vastgesteld. Ingeval van overschrijding van het maximumbedrag is de opdrachtnemer verplicht zijn opdracht zonder berekening van extra kosten en/of uren te vervullen. Indien de overschrijding een gevolg is van omstandigheden zoals omschreven in artikel 28 of van een schriftelijk verzoek van Stichting MOL tot verdergaande prestaties dan waartoe de overeenkomst verplicht, kunnen extra kosten en/of uren afzonderlijk in rekening worden gebracht op basis van aantoonbaar gemaakte werkelijke kosten en/of uren.

7.7 De opdrachtnemer stelt een overzicht van ramingen dan wel begrotingen op van de kosten en/of uren die met de uitvoering van de overeenkomst zijn gemoeid en verstrekt deze aan Stichting MOL.

7.8 De opdrachtnemer zal Stichting MOL op de hoogte houden tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Op ieder moment zal de opdrachtnemer desgevraagd de door Stichting MOL gewenste inlichtingen verstrekken. Ter vervulling van deze inlichtingenplicht zal de opdrachtnemer Stichting MOL tevens tijdig inlichten over de financiële gevolgen en risico’s, verbonden aan het stellen van andere of meer eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en/of de overeenkomst en het optreden van omstandigheden waarmee bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening is gehouden.

7.9 De opdrachtnemer is verplicht de ter zake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering aan de betrokken bedrijfsvereniging dan wel de ontvanger der directe belastingen te voldoen. Stichting MOL is te allen tijde bevoegd om premies en loonbelasting van de aanneemsom in te houden en namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging dan wel ontvanger der directe belastingen te voldoen. Op een eerste verzoek van Stichting MOL is de opdrachtnemer gehouden om een afschrift te verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de ontvanger der directe belastingen.

7.10 De opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot betaling van de in lid 9 bedoelde loonbelasting en/of premies en vrijwaart Stichting MOL tegen elke vorm van ketenaansprakelijkheid, zoals bedoeld in de Coördinatiewet sociale verzekering en de Invorderingswet 1990.

7.11 In geval van dienstverlening zorgt de opdrachtnemer dat aan hem door de Belastingdienst een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt verstrekt, waaruit blijkt dat een arbeidsovereenkomst ten aanzien van de overeengekomen dienstverlening ontbreekt, waardoor Stichting MOL geen loonheffing en/of premies werknemersverzekeringen behoeft in te houden en/of af te dragen. Op een eerste verzoek van Stichting MOL, wordt door de opdrachtnemer een afschrift van eerdergenoemde verklaring verstrekt.

7.12 De opdrachtnemer alsmede door hem ingeschakelde derden zijn gehouden om de wettelijke regelgeving onder meer op het gebied van veiligheids-, brand-, gezondheids – en milieuvoorschriften in acht te nemen. De opdrachtnemer is in bezit van en handelt conform alle bij de wet verplichte vergunningen. Eventuele kosten die voortvloeien uit naleving van de regelgeving alsmede vanwege niet-naleving opgelegde boeten komen voor rekening van de opdrachtnemer.

Artikel 8 Optreden van de opdrachtnemer als gemachtigde

8.1 De opdrachtnemer treedt slechts op als gemachtigde van Stichting MOL indien en voor zover Stichting MOL de opdrachtnemer daartoe schriftelijk heeft aangewezen.

8.2 Indien en voor zover de opdrachtnemer in strijd handelt met hetgeen in lid 1 is bepaald, komen de nadelige gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico, behoudens voor zover Stichting MOL deze handelwijze schriftelijk heeft bekrachtigd.

Artikel 9 Samenwerking met derden

9.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst met zich meebrengt dat de opdrachtnemer de vervulling van zijn prestaties moet afstemmen op die van andere niet met de opdrachtnemer verbonden derden die door Stichting MOL zijn ingeschakeld, zal Stichting MOL na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coordinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in het samenwerkingsverband is. Deze vaststelling wordt schriftelijk vastgelegd.

9.2 De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt tenminste in dat de persoon die met de leiding en coordinatie wordt belast, tijdig en in overleg met Stichting MOL en de door Stichting MOL ingeschakelde derden een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde overeenkomst vaststelt en dat die persoon –in geval van tijdsoverschrijding of omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden onverwijld met alle betrokken partijen overleg pleegt en hen daarvan een schriftelijk verslag doet toekomen.

9.3 Bij de uitvoering van de overeenkomst kan de opdrachtnemer, indien de te verrichten werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de te leveren prestatie, slechts na schriftelijke toestemming van Stichting MOL gebruik maken van de diensten van derden. Stichting MOL zal de toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de toestemming kunnen door Stichting MOL voorwaarden worden verbonden. De door Stichting MOL verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst om hem rustende verplichtingen alsmede de in artikel 7.9 genoemde verplichtingen.

9.4 Indien de opdrachtnemer een opdracht krijgt te vervullen waarbij door hem prestaties dienen te worden verricht op een ander dan zijn eigen vakgebied, kan de opdrachtnemer voor eigen rekening en risico deskundigen inschakelen. Indien het inschakelen van een deskundige door Stichting MOL wordt geadviseerd is artikel 12.7 van toepassing.

9.5 Stichting MOL heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en uitrustingen en tot identificatie van personeel dat door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 10 Aanwijzen contactpersoon of instellen begeleidingscommissie

10.1 Stichting MOL alsmede de opdrachtnemer wijzen voor het gehele uitvoeringstraject van de overeenkomst een vaste contactpersoon aan. Bij deze aanwijzing worden door partijen tevens afspraken gemaakt omtrent afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid van deze persoon.

10.2 Indien de omvang van de overeenkomst dit noodzakelijk maakt kunnen partijen in overleg een begeleidingscommissie instellen. De taken en bevoegdheden alsmede de samenstelling daarvan worden in de overeenkomst nader bepaald.

Artikel 11 Acceptatie en kwaliteitscontrole

11.1 Indien Stichting MOL binnen twee weken vanaf het moment van de totale (op)levering van de prestatie geen schriftelijke bezwaren heeft geuit, kan de prestatie als geaccepteerd worden beschouwd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Een eventueel verrichte betaling die binnen de termijn valt waarbinnen nog bezwaren door Stichting MOL kunnen worden geuit, houdt uitdrukkelijk niet in dat de zaken voor de afloop van die termijn reeds stilzwijgend zijn geaccepteerd.

11.2 Stichting MOL heeft het recht de resultaten van de geleverde prestaties te (laten) toetsen. Wanneer de opdrachtnemer de prestaties reeds heeft getoetst dan wel heeft laten toetsen, behoudt Stichting MOL het recht om desgewenst een aanvullende dan wel uitgebreidere controle uit te (laten) voeren. Indien blijkt dat de prestaties niet voldoen aan de op het moment van (op)levering geldende kwaliteitscriteria, waarvan redelijkerwijze mag worden verwacht dat de prestaties daaraan voldoen, alsmede de vooraf in de overeenkomst gestelde aanvullende kwaliteitscriteria en het daaromtrent in de overeenkomst gestelde, kunnen de kosten van toetsing geheel in rekening worden gebracht bij de opdrachtnemer.

11.3 Indien Stichting MOL de toetsingsresultaten als onvoldoende beoordeelt, worden de prestaties niet geaccepteerd. Stichting MOL zal de opdrachtnemer schriftelijk verzoeken om binnen een redelijke, door Stichting MOL te bepalen termijn, alsnog aan het gestelde in de overeenkomst te voldoen, tenzij nakoming van de overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is.

11.4 Indien het afgekeurde zaken betreft worden deze door de opdrachtnemer op eerste verzoek van Stichting MOL verwijderd en, uitsluitend voor rekening van de opdrachtnemer, binnen vijf werkdagen vervangen. De aan verwijdering, vervanging alsmede de aan het (opnieuw) toetsen van de desbetreffende zaak verbonden kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

11.5 Indien de opdrachtnemer de afgekeurde zaken niet binnen vijf werkdagen vervangt of herstelt en een langere termijn brengt aantoonbare schade met zich mee voor Stichting MOL, dan is Stichting MOL gerechtigd de benodigde zaken van niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden te laten nemen voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

11.6 Indien de opdrachtnemer na vervanging niet binnen veertien dagen de afgekeurde zaken terughaalt, heeft Stichting MOL het recht deze zaken aan de opdrachtnemer voor diens rekening te retourneren.

11.7 Gedurende de gehele looptijd van een overeenkomst is Stichting MOL gerechtigd om op ieder moment en zonder vooraankondiging toezicht terzake van de uitvoering van de kwaliteit uit te oefenen bij de opdrachtnemer, bij door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en op locaties waar, naar het oordeel van Stichting MOL, belangrijke prestaties worden verricht. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Stichting MOL op een eerste verzoek de toegang tot voornoemde locaties zal worden verschaft.

11.8 Indien het toezicht zoals bedoeld in het vorige lid door toedoen van de opdrachtnemer of door toedoen van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring ten behoeve van (gedeeltelijke) acceptatie hierdoor moet worden herhaald, komen de daaruit voor Stichting MOL voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtnemer.

Artikel 12 Vergoeding

12.1 De vergoeding voor te leveren prestaties door de opdrachtnemer kan bestaan uit: a. de te betalen prijs voor een geleverde zaak. b. de honorering van de werkzaamheden c. de gemaakte kosten

12.2 De in 12.1 sub b genoemde honorering wordt bepaald naar één of meer van de volgende maatstaven: a. op basis van de aan de uitvoering van de prestaties bestede tijd; b op basis van enige andere door partijen vast te stellen adequate maatstaf.

12.3 In de overeenkomst zal worden bepaald naar welke maatstaven de in 12.1 bedoelde vergoeding zal worden berekend. Indien dit niet nader in de overeenkomst is bepaald, zal de honorering plaatsvinden op basis van de aan de opdracht bestede tijd.

12.4 Bij honorering op basis van bestede tijd, zoals bedoeld in 12.2 sub a, wordt deze berekend door de aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd te vermenigvuldigen met een tarief per tijdseenheid. Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die rechtstreeks zijn besteed aan het vervullen van de prestatie(s) alsmede de reistijd die voor de vervulling daarvan noodzakelijk is, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De tarieven per tijdseenheid, naar persoon, functie of groep, worden in de overeenkomst vastgelegd en omschreven. De opdrachtnemer is verplicht Stichting MOL periodiek en op een eerste verzoek op de hoogte te houden van de aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd.

12.5 De in 12.1 sub c genoemde kosten zijn declarabel naar één of meer van de volgende maatstaven: a. op basis van de werkelijk gemaakte kosten; b. op basis van enige andere door partijen vast te stellen adequate maatstaf.

12.6 Indien partijen overeenkomen dat de opdrachtnemer de als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten in rekening kan brengen, worden als werkelijk gemaakte kosten als bedoeld in 12.5 sub a, slechts beschouwd: a. reiskosten b. de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten etc. c. de kosten van porti, telecommunicatie, registratie etc. De omvang, de hoogte van de kosten die in rekening kunnen worden gebracht alsmede een eventuele drempel van kosten die voor rekening van de opdrachtnemer dienen te blijven, worden vooraf door partijen vastgesteld en in de overeenkomst vastgelegd. De opdrachtnemer is verplicht Stichting MOL periodiek en op een eerste verzoek op de hoogte te houden van de bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.

12.7 De kosten van deskundigen, zoals bedoeld in artikel 9.4 komen slechts voor vergoeding door in aanmerking wanneer dit vooraf schriftelijk met Stichting MOL is overeengekomen.

12.8 Indien er sprake is van een wijziging zoals bedoeld in artikel 4.1, wordt de vergoeding voor de te verrichten prestaties, zoals bedoeld in 12.1, op dezelfde wijze berekend als hetgeen in de oorspronkelijke overeenkomst is overeengekomen. De kostenvermeerdering en/of de vermeerdering van het aantal uren, wanneer op basis van bestede tijd wordt gedeclareerd, worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is verplicht om onverwijld een nieuwe raming zoals bedoeld in artikel 7.7 te verstrekken.

12.9 De vergoeding als bedoeld in 12.1 is verschuldigd naar de mate van het verrichten van de uit de overeenkomst voortvloeiende prestaties en/of het gereedkomen van de verschillende fasen van de overeenkomst, een en ander zoals dit door partijen uitdrukkelijk is overeenkomen.

12.10 De overeengekomen vergoeding is vast voor de duur van de overeenkomst, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

12.11 De door de opdrachtnemer volgens de overeenkomst te declareren prijs wordt vermeld in Euro’s (€) vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, waarbij wordt aangegeven welk BTW-tarief van toepassing is.

12.12 Indien een indexering van bedragen is overeengekomen wordt dit afzonderlijk aangegeven.

Artikel 13 Facturering en recht op betaling

13.1 Het recht op betaling ontstaat na schriftelijke acceptatie van de resultaten van de verrichte prestaties, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtnemer factureert binnen dertig dagen na acceptatie.

13.2 De opdrachtnemer zendt een factuur in tweevoud aan Stichting MOL onder vermelding van datum en nummer van de overeenkomst, facturering van de geleverde prestaties en het bedrag aan omzetbelasting en eventuele aanvullende gegevens waar Stichting MOL bij de acceptatie uitdrukkelijk om heeft verzocht. Ter voorkoming van het verrekenen van omzetbelasting door Stichting MOL worden er in ieder geval geen administratiekosten en kredietbeperking op de factuur vermeld.

13.3 Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, wordt in de factuur opgave gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren en wordt een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden gegeven alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfskosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven. Stichting MOL kan bedingen dat een aanvullende specificatie in een door haar gewenste vorm wordt verstrekt.

13.4 Een overschrijding van de overeengekomen prijs die het gevolg is van de omstandigheden of een verzoek zoals beschreven in artikel 7.6 laatste zin, wordt apart gefactureerd, tenzij in een factuur deze overschrijding uitdrukkelijk wordt vermeld en gespecificeerd. De laatste zin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

13.5 Stichting MOL betaalt de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur aan de opdrachtnemer. Indien op het moment van ontvangst van de factuur, de prestaties nog niet zijn geaccepteerd, zoals bedoeld in artikel 11, zal betaling uiterlijk plaatsvinden binnen 30 dagen na acceptatie.

13.6 De opdrachtnemer kan, indien Stichting MOL de in lid 5 genoemde betalingstermijn laat verstrijken geen aanspraak maken op vergoeding van rente over het openstaande bedrag, indien door Stichting MOL nadere vereisten zijn gesteld zoals genoemd in lid 2 tot en met 4 en door de opdrachtnemer niet aan die vereisten is voldaan.

13.7 Indien Stichting MOL de juistheid van een factuur, dan wel een onderdeel daarvan, betwist, trachten partijen door middel van overleg tot overeenstemming te geraken. Wanneer partijen niet tot overeenstemming komen is Stichting MOL gerechtigd om de door de opdrachtnemer verzonden facturen door een door de Stichting MOL aan te wijzen accountant, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, op inhoudelijke juistheid te laten controleren. De opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in de boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. Deze inzage is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifieren van de desbetreffende factuur is vereist. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Stichting MOL, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de desbetreffende factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval de kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen.

13.8 Stichting MOL is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid zal Stichting MOL uitsluitend gebruik maken indien er redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.

13.9 Overschrijding van een betalingstermijn door Stichting MOL of niet-betaling door Stichting MOL van een factuur op grond van redelijke twijfel omtrent de inhoudelijke juistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties, geeft opdrachtnemer niet het recht zijn nog te verrichten prestaties op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 14 Cessie en verrekening

14.1 Het is de opdrachtnemer verboden om zijn vorderingen over te dragen aan derden, behoudens voor zover hier door Stichting MOL schriftelijk toestemming voor is verleend.

14.2 Stichting MOL heeft het recht om aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die de opdrachtnemer –uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan Stichting MOL. De opdrachtnemer is slechts tot verrekening bevoegd, nadat hiertoe schriftelijk toestemming is verleend door de Stichting MOL.

Artikel 15 Voorschot betaling

15.1 Indien Stichting MOL ter uitvoering van de overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor prestaties die nog niet zijn geleverd, wordt op een eerste verzoek van Stichting MOL door de opdrachtnemer voorafgaande aan die betalingen een onvoorwaardelijke bankgarantie zonder einddatum afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan deze garantie zijn voor Stichting MOL geen kosten verbonden. Indien vanwege enige tekortkoming van de opdrachtnemer prestaties niet binnen de overeengekomen termijn worden geaccepteerd, dan is de opdrachtnemer over het reeds betaalde voorschot, voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt, de wettelijke rente verschuldigd.

15.2 De bankgarantie wordt afgegeven door een erkende kredietinstelling. De kredietinstelling verklaart daarin desverzocht onverwijld over te gaan tot betaling aan Stichting MOL van het in die garantie genoemde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag, gerekend vanaf de dag van de door Stichting MOL gestelde tekortkoming van de opdrachtnemer.

Artikel 16 Eigendom van geleverde zaken

16.1 De eigendom van zaken gaat over op Stichting MOL op het moment dat alle prestaties die uit de overeenkomst voortvloeien zijn geleverd aan Stichting MOL.

16.2 Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, specificaties en software van Stichting MOL zijn verwerkt in zaken van de opdrachtnemer, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan Stichting MOL toebehoort. Artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Eigendom van hulpmiddelen

17.1 Bij het verrichten van prestaties kan de opdrachtnemer gebruik maken van zaken, die eigendom zijn van Stichting MOL en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven. De opdrachtnemer zal deze zaken merken als eigendom van Stichting MOL en bewaart deze afgescheiden van zaken welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Aan de bruikleen kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

17.2 Verandering van de in bruikleen gegeven zaken evenals het aanwenden van deze zaken voor of in verband met enig ander doel dan de totstandkoming van de prestatie, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting MOL. Goedkeuring door Stichting MOL betekent echter niet dat de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer niet meer zouden behoeven te worden nageleefd.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

18.1 Alle intellectuele rechten van informatiedragers alsmede de eigendom van die informatiedragers zoals tekeningen, ramingen, schema’s, ontwerpen, adviezen etc. die de opdrachtnemer heeft gebruikt voor het uitvoeren van een prestatie die in opdracht van Stichting MOL exclusief voor Stichting MOL is verricht, worden voorzover de eigendom daarvan niet reeds bij Stichting MOL berust, voor oplevering van de prestatie door de opdrachtnemer aan Stichting MOL overgedragen, welke overdracht door Stichting MOL na het ontstaan van die rechten wordt aanvaard, onverminderd hetgeen in artikel 19 is gesteld.

18.2 Bij oplevering van de prestatie garandeert de opdrachtnemer schriftelijk dat de geleverde prestatie en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert, vrij is van alle bijzondere lasten en beperkingen, zoals bijvoorbeeld octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden waarop Stichting MOL zou kunnen worden aangesproken en vrijwaart de opdrachtnemer tevens Stichting MOL tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op voornoemde rechten, met uitzondering van lasten, beperkingen en aanspraken die door Stichting MOL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

18.3 Voor zover voor de overdracht van de in lid 1 bedoelde rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer Stichting MOL onherroepelijk om een zodanige akte te doen opmaken en namens de opdrachtnemer te ondertekenen en deze in de daartoe bestemde registers te doen inschrijven, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op een eerste verzoek van Stichting MOL of bij gebreke van een dergelijk verzoek uiterlijk voor de oplevering van de prestatie aan de overdracht van de in lid 1 bedoelde rechten medewerking te verlenen, zonder dat daarbij voorwaarden kunnen worden gesteld. Eventuele kosten die zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms)rechten komen voor rekening van Stichting MOL.

18.4 Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over de eigendom van informatiedragers respectievelijk de intellectuele (eigendoms)rechten daarvan, wordt er vanuit gegaan dat de eigendom bij Stichting MOL berust tot de opdrachtnemer het tegendeel bewijst.

18.5 Voor zover de overdracht van rechten zoals bedoeld in lid 1 niet mogelijk is, wordt door de opdrachtnemer aan Stichting MOL een gebruiksrecht verschaft. De vergoeding voor dit gebruiksrecht wordt geacht te zijn inbegrepen bij de overeengekomen prijs voor de prestatie.

18.6 De in artikel 18.1 bedoelde informatiedragers mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stichting MOL noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd en/of aan derden worden getoond of ter hand gesteld, of door de opdrachtnemer worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of uitvoering van soortgelijke werken voor derden.

Artikel 19 Overgang van risico

19.1 Het risico van geleverde zaken gaat over op Stichting MOL op het moment dat acceptatie overeenkomstig artikel 11 heeft plaatsgevonden.

19.2 Indien Stichting MOL zaken dan wel met die zaken verband houdende prestaties afkeurt, vervanging van de zaken verlangt en/of op goede gronden het recht inroept om de overeenkomst te ontbinden, dan is het risico van aanvang af voor rekening van de opdrachtnemer gebleven.

Artikel 20 Levering, verpakking en verzekering van zaken

20.1 De opdrachtnemer levert voor haar rekening de zaken op de overeengekomen plaats op het overeengekomen tijdstip volgens Delivered Duty Paid (DDP) hetgeen is vastgelegd in de “Incoterms” editie 2000, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

20.2 Indien Stichting MOL, voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat deze zal geschieden op een andere plaats dan is overeengekomen, is de opdrachtnemer verplicht hieraan te voldoen indien deze andere plaats van levering binnen de nationale grenzen is gelegen.

20.3 Indien de opdrachtnemer vervroegd wenst te presteren, is daarvoor schriftelijke toestemming van Stichting MOL vereist. Het leveren van een vervroegde prestatie van de opdrachtnemer betekent niet dat Stichting MOL kan worden verplicht om eerder tot betaling over te gaan dan oorspronkelijk is overeengekomen.

20.4 Stichting MOL behoudt zich het recht voor om leveringen van niet overeengekomen omvang en/of kwaliteit voor rekening en risico aan de opdrachtnemer te retourneren.

20.5 De te leveren zaken zullen niet worden verpakt in verpakkingen die ten tijde van de levering, volgens de wettelijke bepalingen en de stand van de wetenschap op dat moment, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid kunnen vormen.

20.6 Afval- en verpakkingsmateriaal dat bij de uitvoering van de overeenkomst vrijkomt, dient door de opdrachtnemer te worden afgevoerd. Stichting MOL heeft te allen tijde het recht om afval en verpakkingen voor rekening van de leverancier af te voeren dan wel aan deze te retourneren.

20.7 Een zaak dient uiterlijk bij aflevering te worden geleverd met alle beschikbare documenten die bestemd zijn om de zaak optimaal te kunnen benutten alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken en/of certificaten. Dit betekent onder meer dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken die noodzakelijk zijn voor het door Stichting MOL beoogde gebruik dan wel door de opdrachtnemer redelijkerwijze kan worden beseft dat deze blijkens het in de overeenkomst aangegeven doel noodzakelijk zijn voor dat gebruik, worden meegeleverd ook al zijn deze in de overeenkomst niet met name genoemd.

20.8 Stichting MOL is vrij in het gebruik van de door de opdrachtnemer verstrekte documentatie, hieronder valt het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik en het gebruik door derden ten behoeve van Stichting MOL.

20.9 De opdrachtnemer zal de zaken die door of tijdens het vervoer beschadigd zijn dan wel verloren zijn gegaan, voor eigen rekening herstellen of vervangen, één en ander ter keuze van Stichting MOL.

20.10 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de zaken deugdelijk en verantwoord worden verpakt en op een zodanige wijze worden beveiligd dat zij bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken. De opdrachtnemer zal zich zonodig voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport.

Artikel 21 Vertraging bij het uitvoeren van de overeenkomst

21.1 Zodra de opdrachtnemer weet of verwacht dat er bij de uitvoering van de overeenkomst vertraging dreigt op te treden, bijvoorbeeld doordat onverwachte aanvullende werkzaamheden dienen te worden verricht, zal de opdrachtnemer Stichting MOL daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen, aangeven wat de oorzaak en de omstandigheden zijn die hem hiertoe dwingen, aangeven wat de consequenties zijn en welke maatregelen noodzakelijk zijn om verdere vertraging te voorkomen. Voornoemde kennisgeving neemt niet weg dat de opdrachtnemer alle schade draagt, die voor Stichting MOL voortvloeit uit het niet tijdig presteren, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat Stichting MOL de veroorzaker is van de omstandigheden die tot vertraging leiden.

21.2 Binnen tien werkdagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde kennisgeving, bericht Stichting MOL of zij al dan niet instemt met de consequenties en de voorgestelde maatregelen. Indien Stichting MOL instemt met de maatregelen houdt dit niet in dat de oorzaak van de (dreigende) vertraging wordt erkend en dat daarmee de uitoefening van haar rechten wordt uitgesloten of beperkt, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat Stichting MOL de veroorzaker is van de in het vorige lid genoemde omstandigheden. Indien Stichting MOL dat noodzakelijk acht, stelt de opdrachtnemer op een eerste verzoek een nieuwe raming dan wel begroting als bedoeld in artikel 7.7 op.

21.3 Indien de prestatie uit het leveren van zaken bestaat en Stichting MOL tijdig aan de opdrachtnemer kenbaar maakt dat zij om welke reden dan ook niet in staat is deze zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, terwijl deze gereed zijn voor verzending, zal de opdrachtnemer op eigen kosten de zaken bewaren, beveiligen, verzekeren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn, tenzij dit in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd. Stichting MOL komt niet in schuldeisersverzuim door uitstel van aflevering.

21.4 Uitstel van aflevering als bedoeld in lid 3 geeft de opdrachtnemer nimmer aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtnemer kan bij een uitstel van aflevering alleen aanspraak maken op vergoeding van gevolgschade indien er aan de zijde van Stichting MOL sprake is van opzet, grove schuld of extreme nalatigheid.

21.5 De opdrachtnemer dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen waar volgens Stichting MOL de overeenkomst moet worden uitgevoerd. De kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden als hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

Artikel 22 Milieugevaarlijke stoffen

22.1 De opdrachtnemer dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden zaken milieugevaarlijke stoffen bevatten, die vrij kunnen komen tijdens het normale gebruik, storingen, reparaties, onderhoud, verwijdering, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren dan wel het vernietigen aan het einde van de levensduur.

22.2 Indien een zaak milieugevaarlijke stoffen bevat dient de opdrachtnemer bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen. Bovendien dient de opdrachtnemer maatregelen te vermelden die getroffen moeten worden wanneer deze stoffen onverhoopt wel mochten vrijkomen.

22.3 Indien van de in lid 1 bedoelde zaken een milieuvriendelijk(er) alternatief leverbaar is die dezelfde eigenschappen heeft en derhalve zonder problemen ter vervanging kan dienen, is de opdrachtnemer verplicht om dit alternatief aan te bieden.

Artikel 23 Ongehinderde voortgang werkzaamheden tijdens uitvoering overeenkomst

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van voor hem werkzame derden op de terreinen en in de gebouwen van Stichting MOL geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Stichting MOL en door haar ingeschakelde derden.

Artikel 24 Garantie

24.1 De opdrachtnemer garandeert dat gedurende een periode van minimaal 12 maanden na acceptatie de geleverde zaak ongestoord –zonder gebreken en/of andere (functionele) belemmeringen- kan worden gebruikt voor die doeleinden waarvoor de zaak bestemd is. Indien voor het gebruik van de zaak vooraf installatie- en/of montagewerkzaamheden door de opdrachtnemer zijn uitgevoerd vallen deze eveneens onder deze garantie, voor zover een verband bestaat met het ongestoorde gebruik van de geleverde zaak.

24.2 Bij zaken die niet direct in gebruik worden genomen, wordt de garantieperiode verlengd met de periode gedurende welke de zaken niet in gebruik zijn genomen, met dien verstande dat de maximum garantietermijn niet meer bedraagt dan 24 maanden.

24.3 Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat is de opdrachtnemer, ongeacht de oorzaak van het ontstaan van het gebrek, verplicht de betrokken zaken binnen vijf werkdagen te vervangen, te herstellen of, mits de redelijkheid hieraan niet in de weg staat, om de zaak terug te nemen en de voor die zaak gedane betaling onmiddellijk terug te betalen, één en ander ter keuze van Stichting MOL. In zeer spoedeisende gevallen heeft Stichting MOL het recht om voor rekening en risico van de opdrachtnemer zaken te (doen) herstellen, mits de opdrachtnemer niet in staat is met spoed voor herstel dan wel vervanging zorg te dragen en deze hiervan onverwijld op de hoogte wordt gesteld.

24.4 Alle ingevolge lid 3 te maken kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat het tijdens de garantieperiode ontstane gebrek niet voor zijn rekening en risico komt. Hieronder valt tevens alle in zijdelings verband met het gebrek staande schade, één en ander voor zover de redelijkheid en billijkheid verlangen dat deze schade voor rekening van de opdrachtnemer dient te komen.

24.5 De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de zaken niet of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een gebrek dat zich tijdens de garantieperiode heeft geopenbaard. Een nieuwe garantieperiode overeenkomstig artikel 24.1 is van toepassing op zaken die ter vervanging zijn verstrekt dan wel op vervangen of gerepareerde delen van de oorspronkelijk geleverde zaken.

24.6 In aanvulling op artikel 24.1 geldt dat, indien Stichting MOL kan aantonen dat er sprake is van een verborgen gebrek dat reeds voor acceptatie van de zaak aanwezig was, de opdrachtnemer gedurende vijf jaar na acceptatie tot vervanging dan wel herstel kan worden verplicht.

24.7 Indien zich na de garantieperiode een gebrek voordoet, niet zijnde een verborgen gebrek, en de desbetreffende zaak is redelijkerwijze en in economisch opzicht niet meer te herstellen, wordt door de opdrachtnemer op verzoek van Stichting MOL een vervangende zaak aangeboden voor een prijs die redelijkerwijze overeenstemt met het bedrag van de afschrijving van de oorspronkelijke zaak indien het gebrek zich niet zou hebben geopenbaard. Wanneer er geen vervangende zaak beschikbaar is die -gezien de specificaties- redelijkerwijze als gelijkwaardig dient te worden beschouwd, dan verplicht de opdrachtnemer zich tot onmiddellijke terugbetaling van de restwaarde als bedoeld in de vorige zin.

Artikel 25 Ontbinding van de overeenkomst door Stichting MOL

25.1 Onverminderd hetgeen verder in deze voorwaarden is bepaald omtrent ontbinding is Stichting MOL gerechtigd de overeenkomst buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a. in de ontwerpbegroting opgenomen gelden die dienen ter financiering van de overeenkomst, niet ter beschikking worden gesteld; b. uitvoering van de overeenkomst conform artikel 28 is onderbroken en deze niet binnen 2 jaren is hervat. c. blijkt dat door de opdrachtnemer of één van zijn ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van Stichting MOL of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.

25.2 Bij ontbinding als bedoeld in lid1 sub a tot en met c, is Stichting MOL, voor zover niet reeds een vergoeding is verstrekt, verplicht aan de opdrachtnemer te vergoeden: – de honorering berekend aan de hand van het stadium van de werkzaamheden; – de aantoonbaar gemaakte kosten en; – de aantoonbare kosten die voortvloeien uit een eventueel door de opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.

25.3 Bij ontbinding als bedoeld in lid 1 sub d worden door Stichting MOL verrichte betalingen terugbetaald met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop betaling heeft plaatsgevonden. Indien de overeenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden bestaat die terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen betrekking hebben op het ontbonden gedeelte. De terugbetalingsverplichting geldt onverminderd het recht van Stichting MOL om vergoeding van kosten, schade en/of kosten in welke vorm dan ook van de opdrachtnemer te verlangen.

25.4 De opdrachtnemer is gehouden de schade voor Stichting MOL als gevolg van de ontbinding te beperken, dan wel toereikende maatregelen te nemen ter voorkoming daarvan.

25.5 Eventuele voorschotten welke door Stichting MOL reeds zijn voldaan, worden met een op grond van lid 2 verschuldigde vergoeding verrekend.

25.6 Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers geldt de in lid 2 genoemde verplichting op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst tot aan het moment van ontbinding tot stand gekomen (concept)informatiedragers aan Stichting MOL in eigendom overdraagt. Het in artikel 18 bepaalde omtrent intellectuele eigendom is hierbij van overeenkomstige toepassing.

25.7 Nakoming door Stichting MOL van hetgeen in lid 2 is bepaald, zal worden opgeschort indien de grondslag van ontbinding conform lid 1 sub c is gelegen in het feit dat de opdrachtnemer in verzuim is, dan wel de opdrachtnemer in gebreke is gesteld op grond van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichting(en), zoals bedoeld in artikel 29 en 30. Voor zover er in dat geval nog verplichtingen bestaan op grond van lid 2 zal verrekening plaats vinden met de door Stichting MOL geleden schade.

25.8 Ontbinding op grond van lid 1 vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer.

25.9 Hulpmiddelen, waaronder informatiedragers, van Stichting MOL die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, zullen in geval van (tussentijdse) ontbinding per ommegaande aan Stichting MOL worden geretourneerd.

25.10 De opdrachtnemer is gehouden om ten aanzien van alle informatie die hem tijdens de duur van de overeenkomst is verstrekt de geheimhoudingsplicht zoals vermeld in artikel 37 na te leven.

Artikel 26 Ontbinding wegens faillissement of surseance van betaling etc.

26.1 Stichting MOL kan voorts zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per aangetekend schrijven onmiddellijk ontbinden indien de opdrachtnemer: a. in staat van faillissement geraakt; b. zijn bedrijf besluit tot ontbinding; c. surseance van betaling aanvraagt, en voorts indien: d. er beslag, gevolgd door vanwaardeverklaring, wordt gelegd op registergoederen of essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst; e. de rechtspersoon wijzigt door overname of een overdracht van de aandelen, voor zover dit een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst; f. het bedrijf van de opdrachtnemer wordt stilgelegd; g. eventuele voor de uitvoering en de nakoming van de overeenkomst benodigde vergunningen worden ingetrokken; h. de bedrijfsactiviteiten van zijn bedrijf wezenlijk worden gewijzigd, voor zover dit een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst; i. enige andere toestand van het bedrijf van de opdrachtnemer een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst.

26.2 Hetgeen in lid 1 is vermeld geldt onverminderd het recht van Stichting MOL om vergoeding van kosten en schade, in welke vorm dan ook, te verlangen. 26.3 Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers dient de opdrachtnemer alle tot aan het moment van ontbinding in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept)informatiedragers aan Stichting MOL in eigendom over te dragen. Het in artikel 18 bepaalde omtrent intellectuele eigendom is hierbij van overeenkomstige toepassing.

26.3 Bij een ontbinding op grond van de in lid 1 genoemde oorzaken, heeft Stichting MOL het recht alle naar haar oordeel nuttige en noodzakelijke maatregelen te nemen om de uitvoering van hetgeen met de overeenkomst was beoogd te realiseren alsnog gestalte te geven en daarbij zonodig derden in te schakelen.

Artikel 27 Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtnemer

27.1 De opdrachtnemer kan de overeenkomst tussentijds ontbinden ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 32 en in het geval van het niet nakomen van verplichtingen van Stichting MOL, zoals bedoeld in artikel 6.

27.2 Ontbinding op grond van lid 1 vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan Stichting MOL. 3.De artikelen 25.3, 25.8 en 25.9 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28 Onderbreking van de uitvoering van de overeenkomst

28.1 Stichting MOL kan de opdrachtnemer door middel van een aangetekend schrijven gelasten de verrichting van de prestaties te onderbreken.

28.2 Artikel 25.2, 25.3, 25.8 en 25.9 zijn van overeenkomstige toepassing.

28.3 Naast de in artikel 25 lid 2 bedoelde vergoedingen is de opdrachtnemer gerechtigd om de aantoonbare schade die hij door de onderbreking lijdt van Stichting MOL te vorderen.

28.4 Indien de overeenkomst in een later stadium wordt voortgezet overleggen partijen of de bepalingen van de overeenkomst redelijkerwijze aan de op dat moment bestaande situatie moeten worden aangepast en zullen de eventuele extra werkzaamheden die hieruit voor de opdrachtnemer voortvloeien, op basis van de werkelijk gemaakte (extra) kosten door Stichting MOL worden vergoed.

Artikel 29 Aansprakelijkheid voor schade wegens niet nakomen overeenkomst

29.1 Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn prestaties die uit de overeenkomst voortvloeien, kan de andere partij hem in gebreke stellen. De nalatige partij is echter zonder nadere ingebrekes telling onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende prestaties anders dan door overmacht reeds blijvend onmogelijk is.

29.2 De ingebrekestelling geschiedt per aangetekend schrijven, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te presteren. Indien nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim en is de wederpartij naar keuze bevoegd: a. tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan of b. nakoming van de prestaties te vorderen, tenzij de nalatige partij schriftelijk uitdrukkelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

29.3 De in lid 1 genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de levertijd op grond van het bepaalde in artikel 21 reeds is verlengd. Indien nakoming binnen deze verlengde termijn uitblijft, is de nalatige partij vanaf het moment van het verstrijken van deze termijn al in verzuim.

29.4 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. Hij vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van bedoeld tekortschieten uit welke hoofde dan ook bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen de inbreuk op rechten als bedoeld in artikel 18 en veiligheidsgebreken met betrekking tot productaansprakelijkheid.

29.5 De opdrachtnemer zal Stichting MOL dan wel de door Stichting MOL ingeschakelde derden alle met de in lid 4 bedoelde aanspraken verband houdende kosten zoals bedrijfsschade en winstderving eveneens volledig vergoeden.

29.6 De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen gemaakt in verband met de niet-nakoming en/of overtreding door de partij die in gebreke blijft, zijn voor rekening van die laatstgenoemde partij, met uitzondering van de als gevolg van een rechterlijke beslissing door de wederpartij te betalen proceskosten. Onder kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen zijn in ieder geval begrepen incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand.

29.7 Indien de opdrachtnemer stelt dat één of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en Stichting MOL deze stelling aanvaardt, heeft Stichting MOL niettemin het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen die het gevolg is van eerdergenoemde tekortkoming of de daarop volgende ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 30 Aansprakelijkheid voor schade tijdens de uitvoering van de overeenkomst

30.1 Indien de opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van Stichting MOL, als bedoeld in artikel 17, en die voor dat doel in bruikleen zijn gegeven dan is hij aansprakelijk indien er tijdens de bruikleenperiode schade aan deze zaken wordt toegebracht.

30.2 Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken bij de opdrachtnemer die aan Stichting MOL toebehoren schade aan de opdrachtnemer en/of derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, dan is deze schade geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Op een eerste verzoek zal de opdrachtnemer bij een dergelijk geval Stichting MOL (doen) vrijwaren voor aanspraken van derden.

30.3 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Stichting MOL of derden wordt geleden als gevolg van een handelen of nalaten van hemzelf dan wel zijn personeel dan wel diegenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 31 Boete en rente

31.1 Indien binnen de termijnen als bedoeld in artikelen 29 lid 2 en 29 lid 3 de verrichting van de werkzaamheden niet is voltooid dan wel de werkzaamheden na herhaalde kwaliteitscontrole redelijkerwijze niet kunnen worden geaccepteerd, is de opdrachtnemer, zonder rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd van 0,1% van het totaalbedrag (excl. BTW) dat met de overeenkomst is gemoeid -met een minimum van € 2.500,00 voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% van eerdergenoemd totaalbedrag, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

31.2 Indien de nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de maximale boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

31.3 De boete komt Stichting MOL toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting(en) en het recht op schadevergoeding.

31.4 De boete wordt verrekend met de door Stichting MOL eventueel verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling die hier aan ten grondslag ligt op een derde is overgegaan.

31.5 Over bedragen die Stichting MOL vooruit heeft betaald kan over de periode van verzuim wettelijke rente in rekening worden gebracht, hetgeen kan worden verrekend met eventueel nog te factureren bedragen door de opdrachtnemer.

Artikel 32 Overmacht

32.1 Indien zich een overmachtsituatie voordoet, hetgeen door de opdrachtnemer dient te worden aangetoond, is de opdrachtnemer verplicht Stichting MOL nog diezelfde dag schriftelijk in kennis te stellen. Alle schade die ontstaat door het niet terstond in kennis stellen van Stichting MOL komt voor rekening van de opdrachtnemer.

32.2 Na ontvangst van de in lid 1 bedoelde kennisgeving treedt Stichting MOL in overleg met de opdrachtnemer en wordt een periode van maximaal vijftien werkdagen bepaald waarbinnen partijen de nakoming van de overeengekomen verplichtingen opschorten in afwachting van het eventueel opheffen van de overmachtsituatie.

32.3 Indien de opdrachtnemer na afloop van de in lid 2 genoemde periode ten gevolge van overmacht niet kan nakomen dan wel tekortschiet in zijn verplichtingen, heeft Stichting MOL het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor voor de opdrachtnemer enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

32.4 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: a. onvoldoende beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel; b. ziekte van personeel; c. stakingen; d. verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, producten, programmatuur voor zover de oorzaak hiervan redelijkerwijze aan de opdrachtnemer moet worden toegerekend; e. het niet nakomen dan wel tekortschieten van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden; f. liquiditeits- dan wel solvabiliteitsproblemen bij de opdrachtnemer of bij de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 33 Personeel

33.1 Partijen zijn niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst dan wel binnen één jaar na de beëindiging daarvan, personeel van de wederpartij in dienst te nemen, noch met dat personeel over indiensttreding te onderhandelen.

33.2 De in lid 1 genoemde toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden.

Artikel 34 Vervolgopdracht

34.1 De opdrachtnemer kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.

34.2 De opdrachtnemer is verplicht er zorg voor te dragen dat de rechten van Stichting MOL ten aanzien van het verlenen van vervolgopdrachten op generlei wijze wordt beperkt door de toepasselijkheid van rechten van de opdrachtnemer of derden.

Artikel 35 Verzekeringen

35.1 De opdrachtnemer verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich verzekerd houdt voor de uitvoering van de overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn.

35.2 De opdrachtnemer geeft op een eerste verzoek van Stichting MOL terstond inzage in de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling.

35.3 De opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de in lid 1 bedoelde polissen dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Onder condities moet tevens worden verstaan een wijziging van het verzekerde bedrag.

35.4 De door de opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremie(s) worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

35.5 De opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, voor de in het eerste lid bedoelde schade waarvoor opdrachtnemer op grond van de overeenkomst jegens Stichting MOL aansprakelijk is. Verzekeringspenningen die door een verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan Stichting MOL worden uitgekeerd, worden in mindering gebracht op de door de opdrachtnemer voor het verzekerde evenement aan de Stichting MOL te betalen schadevergoeding.

Artikel 36 Overdracht van rechten en plichten 36.1 Partijen zijn niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren. De toestemming, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden, zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. 36.2 De opdrachtnemer is met toestemming van Stichting MOL gerechtigd om rechten met betrekking tot de overeenkomst binnen het concern over te dragen bij een overname of bij een overdracht van aandelen. Artikel 26.1 sub e is hierbij van toepassing. Indien de opdrachtnemer het voornemen heeft om een dergelijke situatie te creëren of een dergelijke situatie voorziet, meldt hij dit terstond aan Stichting MOL.

Artikel 37 Geheimhouding

37.1 De opdrachtnemer neemt kennis van het bepaalde in artikel 2 lid 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

37.2 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst, eveneens worden geïnformeerd ten aanzien van de in lid 1 bedoelde geheimhoudingsplicht. Behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij, zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

37.3 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken, niet zullen kopiëren anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie. Partijen zullen er voor zorg dragen dat de personen die voor hen werkzaam zijn deze verplichtingen nauwkeurig naleven.

37.4 De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden gelden niet voor zover de betreffende informatie: a. aantoonbaar reeds in het bezit was van één van de partijen op het moment dat die informatie aan die partij werd verstrekt; b. van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van de niet-nakoming door één der partijen van de in dit artikel genoemde verplichtingen; c. zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan één der partijen door een derde die het recht had om die informatie te verstrekken; d. op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dient te worden verstrekt; e. die met toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden.

37.5 Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht verbeurt de opdrachtnemer, zonder rechterlijke tussenkomst, een direct opeisbare boete van 0,1% van het totaalbedrag (excl. BTW) dat met de overeenkomst is gemoeid -met een minimum van € 2.500,00- voor iedere overtreding.

Artikel 38 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 39 Bevoegde rechter

39.1 Verschil van mening tussen Stichting MOL en de opdrachtnemer zal zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.

39.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze bepalingen of de overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd het recht van Stichting MOL zich te wenden tot een andere op grond van de wet bevoegde rechter.

39.3In afwijking van deze voorwaarden kunnen partijen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 40 Slotbepalingen

40.1 Communicatie geschiedt, ongeacht de vorm van de overeenkomst, in het Nederlands.

40.2 Stichting MOL is gerechtigd om deze inkoopvoorwaarden te wijzigen. Aanvaarding met de gewijzigde voorwaarden wordt geacht aanwezig te zijn indien de opdrachtnemer, nadat hij kennis heeft genomen van de wijzigingen niet binnen veertien dagen bij Stichting MOL schriftelijke bedenkingen heeft ingediend. Indien er wel bedenkingen worden ingediend, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden op reeds gesloten overeenkomsten van toepassing.

40.3 Deze inkoopvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting MOL en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28106111.